Podmienky fotosúťaže „CESTOVANIE A DOBRODRUŽSTVO 2017“

1. Témou súťaže je výnimočný cestovateľský záber - nie je dôležité či si amatér alebo profesionál. Konečný výber výherných fotografií uskutoční porota. Ceny do fotosúťaže daruje CEWE a.s. a hlavná cena v hodnote 1.500 EUR je od CK BUBO. Víťazné fotografie budú prezentované podľa potreby na stránke CEWE fotosúťaží, v CEWE resp. vo Fotolab blogu, prostredníctvom Facebooku Fotolabu a Instagramu a tiež prostredníctvom CEWE magazínu. Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom po ukončení fotosúťaže, najskôr koncom januára 2018.

Mesační výhercovia - špeciálne ceny každý mesiac

Každý mesiac vyberie naša porota 3 fotografie ako mesačných výhercov spomedzi fotografií nahratých do fotosúťaže  a jedného výhercu z instagramu z fotografií označených #cestovanieadobrodruzstvo (tento výherca následne výhernú fotografiu nahrá aj do fotosúťaže, aby sme ju na výhernej podstránke mohli uverejniť). Každý mesačný výherca je informovaný emailom a odmenený kupónom na CEWE FOTOKNIHU v hodnote 50 EUR a automaticky postupuje do finálneho výberu. 
Mesační výhercovia sú uverejňoovaní na tejto stránke: http://sutaz.cewe-fotokniha.sk/cestovanie-dobrodruzstvo/sk_sk/monthly-winners 

2. Každý súťažiaci môže nahrať maximálne 10 fotografií, na ktoré má neobmedzené autorské práva a práva na použitie, a ktoré nie sú v rozpore s právnymi predpismi krajiny, z ktorej účastník pochádza ani s právnymi predpismi Európskej únie alebo s osobnými právami zobrazených osôb. Fotografie je možné nahrať v termíne od 15.6.2017 do 31.12.2017. Fotografie musia mať minimálne rozmery 640 x 480 pixelov a veľkosť súboru môže byť maximálne 20 MB. Je možné nahrať fotografie len vo formáte jpg, ostatné formáty sa nebudú dať nahrať. Nie je zakázané fotografie upravovať. Sú povolené fotografie z fotoaparátu aj mobilu.

3. Účasťou v súťaži poskytuje súťažiaci spoločnosti CEWE a.s. neobmedzené a neodvolateľné používateľské práva na použitie nahratých fotografií na PR účely aj v originálnej kvalite. To zahŕňa možnosť uverejnenia, kopírovania, distribúcie a zobrazovania za účelom prezentácie spoločnosti CEWE a.s.. Toto sa môže diať výlučne v spojení s fotosúťažou a s ňou súvisiacou komunikáciou, na ktorej sa súťažiaci zúčastňuje. Tento súhlas zahŕňa použitie poskytnutých fotografií na:

  • Prezentáciu na výstavách
  • Zverejňovanie na internete a sociálnych sieťach
  • Zahrnutie v iných publikáciách, vrátané publikovania tretími stranami v tlačových správach
  • Prezentáciu výsledkov

4. Účasťou v súťaži účastník potvrdzuje, že je autorom nahratých fotografií a má teda neobmedzené práva na ich použitie. Účastník ďalej potvrdzuje, že na jeho nahraté fotografie sa nevzťahujú žiadne ďalšie nároky, obzvlášť že všetky identifikovateľné osoby na snímkach vyjadrili svoj súhlas s hore uvedeným použitím a že týmto použitím nebudú dotknuté žiadne vlastnícke práva. Týmto je CEWE a.s. oslobodené od prípadných nárokov tretích strán.

5. Účastník súhlasí s tým, že jeho meno bude uvedené ako meno autora.

6. Za zverejnenie fotografií v rámci podmienok zverejnenia nebude vyplatený žiadny honorár alebo kompenzácia.

7. Odvolanie fotografií zo súťaže môže uskutočniť účastník kedykoľvek vymazaním prostredníctvom svojho osobného užívateľského konta.

8. Zoznam výhier je uvedený na súťažnej stránke v príslušnej sekcii. Usporiadateľ fotosúťaže zverejní mená  troch výhercov, ktorí získajú uvedené výhry. Výhercami sa stávajú po splnení ostatných podmienok podľa týchto pravidiel tí súťažiaci, ktorých fotografie vybral usporiadateľ. Mená výhercov budú zverejnené v na to určenej sekcii na súťažnej stránke.

9. Usporiadateľ bude výhercov kontaktovať e-mailom. V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí do 15 dní od zverejnenia výsledkov súťaže výhercu kontaktovať a výherca sa neozve sám na základe informácií o vyhlásení výsledkov, stráca nárok na výhru.

Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie usporiadateľa svoje osobné údaje potrebné na overenie jeho totožnosti. Po spoľahlivom zistení totožnosti Usporiadateľom sa tento Súťažiaci stáva výhercom. Výhercovia v Súťaži sú povinní, na požiadanie Usporiadateľa, vierohodným spôsobom preukázať, že sú vlastníkom súťažnej fotografie, v opačnom prípade strácajú nárok na výhru. V prípade, že výhercovia neposkytnú usporiadateľovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu Pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Usporiadateľ bude postupovať pri určovaní výhercov podľa poradia Súťažiacich určeného porotou. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto Pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito Pravidlami stáva osoba určená podľa poradia Súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto Pravidiel.

Usporiadateľ bude zasielať vecné výhry vždy po dohode s Výhercom.

10. Nahratím fotografií do súťaže vyjadruje účastník súhlas s podmienkami súťaže. Domáhanie sa nárokov právnou cestou je vylúčené.

Partner
  • BUBO Travel Agency
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description