Zaregistrovať sa

Podmienky účasti 2021

1.            Nadácia CEWE Stiftung & Co. KGaA so sídlom v nemeckom Oldenburgu (ďalej len „spoločnosť CEWE“) usporadúva fotografickú súťaž „CEWE Photo Award 2021 – Our world is beautiful“. Témou súťaže je prezentovať krásy sveta ako stredobod fotografického záujmu. Záverečný výber víťazných motívov vykoná porota. Spoločnosť CEWE odovzdá 1 000 hodnotných cien. Víťazné fotografie sa budú prezentovať na webovej stránke v časti „Víťazi“ a všetci ocenení budú písomne upovedomení e-mailom a/alebo poštou.
 

2.            V rámci hlavnej súťaže sa budú v kratších časových intervaloch udeľovať aj špeciálne tematické ocenenia. Tieto špeciálne ocenenia budú udeľované v rôznych krajinách (regionálne), prípadne v spolupráci s našimi partnermi. Podmienky účasti v hlavnej súťaži sú nadradené všetkým špeciálnym oceneniam. Odlišné ustanovenia si môžete prečítať na príslušných stránkach súťažnej platformy.
 

3.            Právo na účasť majú fyzické osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov. Účasť sa neobmedzuje na zákazníkov usporiadateľa a nezávisí od odberu tovaru ani služby. V prípade, že má účastník obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, je potrebné povolenie jeho zákonného zástupcu. Všetky osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a realizácii tejto súťaže, ako aj zamestnanci spoločnosti CEWE a ich rodinní príslušníci nemajú právo na účasť. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť z účasti na súťaži osoby, ak na to existujú oprávnené dôvody, napríklad

  1. v prípade porušenia podmienok účasti,
  2. v prípade nečestného správania,

3.3  v prípade manipulácií, ktorých cieľom je zvýšenie šance na výhru alebo získanie porovnateľných výhod a

3.4  v prípade nepravdivých alebo zavádzajúcich údajov súvisiacich s registráciou alebo odoslaním fotografií.

4.            Do 31. mája 2021 môžu účastníci nahrať v rámci desiatich kategórií „Krajinky“, „Ľudia“, „Príroda“, „Šport“, „Architektúra a technika“, „Jedlo“, „Cestovanie a kultúra“, „Zvieratá“, „Koníčky a voľný čas“ a „Letecké snímky“ až 100 vlastných fotografií, na ktoré majú neobmedzené autorské práva, ako aj práva na používanie, a ktorých motívy neporušujú právne ustanovenia krajiny pôvodu, právne ustanovenia Európskej únie ani práva na ochranu osobnosti vyobrazených osôb. Účasť je možná výlučne online prostredníctvom webových stránok súťaže. Príspevky do súťaže podané klasickou poštou alebo iným spôsobom nie je možné zohľadniť.

 

5.            Každý účastník môže svoje nahrané fotografie, ako aj informácie a popis fotografií spravovať pomocou osobného používateľského účtu. Pri nahrávaní musia mať obrázky veľkosť minimálne 1 080 x 1 080 pixelov pri veľkosti súboru max. 22 megabajtov (MB). Povolený je výlučne formát súborov typu JPEG. Okrem toho musí byť verzia každého nahraného obrázka k dispozícii aj v originálnej veľkosti, ktorú si v prípade potreby usporiadateľ od účastníka môže vyžiadať s cieľom zverejnenia na výstavách alebo v tlačových médiách v rámci propagačných aktivít uvedených nižšie.
 

6.            Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na vymazanie grafických príspevkov, ktoré sa budú výrazne odlišovať od zadaných tém. Vymazanie grafických príspevkov sa neoznamuje. Okrem toho si organizátor vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia vykonať zmenu obsahu alebo dodatky k obsahu, ktorý on sám poskytne, aj keď tieto budú mať vplyv na podmienky účasti na súťaži.

7. Svojou účasťou na súťaži udeľuje účastník spoločnosti CEWE, ako aj pridruženým spoločnostiam CEWE neodvolateľné, jednoduché a časovo a priestorovo neobmedzené právo na používanie nahratej/-ých fotografie/-í na využitie pri svojich stykoch s verejnosťou. Udeje sa tak výlučne v súvislosti s touto súťažou alebo budúcimi súťažami a následnou komunikáciou, na ktorej sa účastník podieľal. Zahŕňa to aj možnosť zverejňovania, rozmnožovania, zobrazovania a šírenia na účely vlastnej reklamy a prezentácie spoločnosti CEWE v súvislosti s fotografickými súťažami.

Toto povolenie obsahuje použitie odoslaných fotografií v mediálnych kanáloch v tlačovej a digitálnej forme, ako aj na výstavách na účely:

7.1 ich prezentácie v rámci výstav,

7.2 vydraženia výstavných exemplárov na dobročinné účely,

7.3  zverejnenia na internete a sociálnych sieťach (vrátane prípadného prispôsobenia formátu konkrétnych kanálov, ako sú Facebook, Instagram alebo Snapchat),

7.4  prebrania do iných publikácií vrátanie publikácií tretích strán v rámci publicistických príspevkov a

7.5  prezentácie fotografických súťaží CEWE

7.6 Publikovanie v CEWE FOTOKNIHE k účelom propagácie CEWE Photo Award, ktorá môžu byť predaná tretím stranám pre reklamné účely súťaže CEWE Photo Award a za ktorú môže byť týmto tretím stranám účtovný príspevok na výdavky.

Komerčné použitie nad rámec vyššie uvedených informácií sa smie vykonať iba s mimoriadnym súhlasom účastníka.

  1. Svojou účasťou účastník potvrdzuje, že je autorom nahratých fotografií a že tak disponuje neobmedzeným autorským právom na tieto fotografie. Účastník ďalej potvrdzuje, že fotografie, ktoré nahral nie sú zaťažené žiadnymi právami tretích osôb. Najmä že všetky identifikovateľné vyobrazené osoby súhlasia s uvedenými spôsobmi použitia a že pri týchto spôsoboch použitia nedôjde k porušeniu súvisiacich práv tretích osôb. Účastník už teraz oslobodzuje spoločnosť CEWE od akýchkoľvek nárokov tretích osôb.

 

9.            Čo sa týka zverejnenia odoslaných fotografií zo strany usporiadateľa, ako meno autora sa bude vždy uvádzať celé meno účastníka.
 

10.         Účastník sa zaručuje, že obsah prenesených obrazových súborov neporušuje platné zakazujúce normy, predovšetkým že neporušujú predpisy proti šíreniu detskej pornografie. Príspevky, ktorých predmetom je protizákonná činnosť, zobrazovanie násilia, pornografia, rasizmus alebo iný nevhodný obsah, alebo ktoré sú zamerané na manipuláciu súťaže, budú usporiadateľom vyradené. Vymazanie grafických príspevkov sa neoznamuje.
 

11.         Na zverejnenie fotografií v rámci podmienok zverejnenia sa nevzťahuje žiadna odmena. Vecné ceny a/alebo poukážky uvedené na stránke usporiadateľa s názvom „Ceny“ nemožno vyplatiť v hotovosti a ich výmena je vylúčená. Taktiež je vylúčený prenos cien na tretie strany. Účastník sa vzdáva práva pozmeniť nahrávané fotografie pomocou tvorivých prvkov, ako sú rámiky, vodotlač alebo vinety. Spoločnosť CEWE si vyhradzuje právo vyradiť takto upravené fotografie z účasti na súťaži CEWE Photo Award a vymazať ich. Účastník o tom nebude osobitne informovaný.
 

12.         Stiahnuť fotografie zo súťaže smie účastník kedykoľvek formou vymazania príslušných fotografií prostredníctvom svojho osobného používateľského účtu. Výnimkou sú fotografie, ktoré sú po posúdení porotou zverejnené na stránke „Víťazi“.
 

13.         Nahratím fotiek vyjadruje účastník súhlas s podmienkami účasti.

 

14.         Vymáhanie súdnou cestou je vylúčené. Platí nemecké právo s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). Súdna príslušnosť je Oldenburg (Oldbg.).

 

15.         Salvátorská klauzula: V prípade, že niektoré ustanovenie týchto podmienok účasti bude alebo sa stane úplne alebo čiastočne neplatné, nebude tým dotknutá platnosť zvyšných ustanovení týchto podmienok účasti. Namiesto neplatného ustanovenia bude platiť príslušná zákonne prípustná úprava, ktorá hospodársky čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu vyjadrenému v tomto neplatnom ustanovení. To isté platí v prípade medzery v úprave v rámci týchto podmienok účasti.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description